ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN PROCESUL DE SELECŢIE DE PERSONAL DESFĂŞURAT DE BLUE POINT TELECOM SRL

(”Acord”)

Acceptând prezentul Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal dvs. consimțiți, în conformitate cu legislația aplicabilă, la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform celor de mai jos:

  1. Definiții:

1.1. Operator: Societatea BLUE POINT TELECOM S.R.L., cu sediul social în București, șos. Olteniței nr. 87-99, et. 3, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17508/2006, având cod unic de înregistrare RO19156834,

1.2. Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În sensul prezentului Acord prin date cu caracter personal se înțelege date precum: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, orice alte date cu caracter personal incluse în CV, completat și trimis prin intermediul formularului de contact aflat pe pagina https://www.blue-point.ro/cariere/ în vederea ocupării unui post în cadrul Operatorului;

1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

1.4. Candidat este orice persoană fizică care transmite Operatorului date cu caracter personal în vederea participării la procedura de recrutare de personal și a ocupării unui post disponibil în cadrul Operatorului.

  1. Scopul prelucrării

2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în vederea desfășurării de către Operator a activității de recrutare de personal, iar persoana vizată – Candidatul – furnizează propriile date cu caracter personal la opțiunea sa proprie, fiind interesată de ocuparea a unui post disponibil în cadrul Operatorului.

În acest sens, în cazul în care va fi selectat, Candidatul va parcurge procedura de recrutate-angajare care îi va fi transmisă de Operator în vederea ocupării postului oferit de acesta.

  1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate în mod direct de Candidat vor fi prelucrate doar în scopul precizat mai sus de personalul Operatorului cu atribuții în procesul de recrutare.

  1. Durata prelucrării

4.1. Operatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale Candidatului pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de recrutare-angajare.

4.2. Operatorul poate prelucra anumite date cu caracter personal precum numele, prenumele, adresa de e-mail și telefonul Candidatului, după încheierea procesului de recrutare-angajare, dar nu mai mult de 12 luni de la data furnizării acestora de către Candidat, în cazul în care Candidatul nu este ales pentru postul vizat în cadrul Operatorului, dar acesta din urmă apreciază utilă menținerea Candidatului în baza sa de date, în vederea unei eventuale viitoare colaborări.

4.3. După expirarea perioadelor precizate la art. 3.1, respectiv art. 3.2, datele cu caracter personal transmise Operatorului de Candidat vor fi șterse sau, în cazul în care lege prevede un termen de păstrare mai mare decât cel prevăzut de prezentul Acord, datele cu caracter personal sunt stocate în mod securizat.

  1. Drepturile Candidatului

5.1. Conform legislației aplicabile, Candidatul beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la ștergerea datelor.

5.2. Candidatul își poate exercita drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, prin cerere transmisă Operatorului prin formularul de contact aflat pe pagina https://www.blue-point.ro/contact/ sau prin e-mail la adresa: dataprotection@blue-point.ro.

  1. Dispoziții finale

6.1. Prin bifarea căsuței corespunzătoare acordului dvs. față de prezenta politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, Candidatul declară că a luat la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege.

6.2. Candidatul declară că acceptă ca datele sale cu caracter personal să fie incluse în baza de date a societății BLUE POINT TELECOM S.R.L., pentru perioada menționată în prezentul Acord și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal să fie stocate, utilizate și prelucrate conform legislației aplicabile, ținând cont de scopul prelucrării, astfel cum a fost indicat în prezentul Acord.

6.3. Candidatul declară că a citit și a înțeles în totalitate dispozițiile prezentului Acord, fiind de acord în mod expres și neechivoc cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat la art. 2 de mai sus și după încheierea procesului de recrutare-angajare, dar nu mai mult de 12 luni de la data furnizării acestora de către Candidat, în cazul în care Candidatul nu este ales pentru postul vizat în cadrul Operatorului, dar acesta din urmă apreciază utilă menținerea Candidatului în baza sa de date, în vederea unei eventuale viitoare colaborări.

 

Contactați-ne

Ne puteți trimite un mesaj și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.