Prin prezenta Notă de informare vă aducem la cunoștință aspecte cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către societatea noastră și cu privire la drepturile dumneavoastră privind această prelucrare în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (“GDPR”) și legislația națională în vigoare.

  1. Definiții:

1.1. Operator: Societatea BLUE POINT AGENCY S.R.L., cu sediul social în București, șos. Olteniței nr. 87-99, et. 3, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/17508/2006, având cod unic de înregistrare RO19156834.

1.2. Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În sensul prezentului Notei de informare, date cu caracter personal înseamnă date precum: nume, prenume, e-mail, și, eventual, număr de telefon sau orice alte date cu caracter personal incluse în mesajul trimis prin intermediul formularului de contact aflat pe pagina https://www.blue-point.ro/contact/ în vederea contactării Operatorului.

1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1.4. Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

  1. Scopul prelucrării

2.1. Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal pe care le furnizați Operatorului în mod direct prin intermediul formularului de contact este facilitarea comunicării cu dumneavoastră, inclusiv furnizarea de răspunsuri la solicitările sau întrebările dumneavoastră, furnizarea de informații cu privire la oferta comercială a Operatorului și/sau cu privire la activitatea Operatorului. Rubricile marcate corespunzător în formular sunt obligatorii, aceste date cu caracter personal, numele și adresa de email, fiind necesare Operatorului pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

  1. Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal pe care le furnizați Operatorului sunt prelucrate în baza interesului legitim al Operatorului de a comunica cu persoanele interesate de activitatea sa și vor fi utilizate pentru a răspunde la solicitările și întrebările dumneavoastră.

  1. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal către care se pot divulga datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de contact:

4.1. Datele cu caracter personal pe care le furnizați Operatorului în mod direct prin formularul de contact vor fi prelucrate de personalul Operatorului cu atribuții în prelucrarea acestor date.

4.2. În măsura în care este necesar și doar în vederea îndeplinirii scopurilor precizate mai sus, Operatorul poate divulga unele dintre datele cu caracter personal astfel colectate furnizorilor săi, incluzând, dar fără limitare la furnizori de servicii de administrare și mentenanță website, bancare, curierat, avocați, comunicare și relații publice, dar și altor consultanți externi sau unei autorități publice atunci când legea îi impune o astfel de obligație. În oricare din situațiile de mai sus Operatorul va lua măsurile adecvate pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate, securizate sau transferate în conformitate cu legea aplicabilă.

  1. Durata prelucrării

5.1. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal pe care le colectează prin formularul de contact și le va păstra atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor precizate mai sus sau atât cât este obligat prin legea aplicabilă, dar nu mai mult de 12 luni de la data ultimei interacțiuni cu Operatorul.

  1. Drepturile persoanei vizate

6.1. În calitate de persoană vizată, potrivit legii aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la ștergerea datelor.

6.2. Vă puteți exercita oricare dintre drepturile prevăzute de în art. 6.1. de mai sus printr-o cerere transmisă Operatorului prin formularul de contact aflat pe pagina https://www.blue-point.ro/contact/ sau prin e-mail la adresa: dataprotection@blue-point.ro.

6.3. Cererile vor fi soluționate în termen de cel mult 30 zile de la primire. Acest termen poate fi prelungit cu un termen rezonabil în funcție de complexitatea și numărul cererilor sau atunci când acest lucru este impus o autoritate publică sau de lege, Operatorul oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de 30 zile de la primirea cererii, indicând noul termenul și motivele întârzierii.

  1. Dispoziții finale

7.1. Prin bifarea căsuței corespunzătoare declarați că ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de legea aplicabilă și că acceptați ca datele cu caracter personal să fie incluse în baza de date a societății BLUE POINT AGENCY S.R.L., pentru perioada menționată în prezenta Notă de informare și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal să fie stocate, utilizate și prelucrate conform legislației aplicabile, ținând cont de scopul prelucrării, astfel cum a fost indicat în prezenta Notă de informare.

 

Contactați-ne

Ne puteți trimite un mesaj și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.